top of page

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

SUNLIGHTSEAL COATINGS TE WADDINXVEEN 

Alleen levering aan bedrijven, niet aan consumenten. 

Chris Broersestraat 9
2742 MW Waddinxveen
Inschrijving kamer van koophandel te Rotterdam onder nr. 80154050
1 Juli 2018

Definities
Onder SunlightSeal wordt verstaan: de besloten vennootschap: SunlightSeal B.V.

Opdrachtgever:
Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon of  natuurlijke personen en /of de rechtspersoon of rechtspersonen met wie SunlightSeal. in onderhandeling treedt dan wel een overeenkomst aangaat of is aangegaan;

Prijs:
Onder de prijs wordt verstaan het bedrag waarvoor de werkzaamheden worden/zijn uitgevoerd, exclusief verschotten, gemeentelijke heffingen en andere door derden in rekening gebrachte verschotten, één en ander exclusief B.T.W.;

Overeenkomst:
Onder overeenkomst wordt verstaan een meerzijdige rechtshandeling, waarbij SunlightSeal jegens een Opdrachtgever een verbintenis aangaat;

Schriftelijk:
Onder schriftelijk wordt verstaan iedere vorm van mededeling waarbij de informatie bewaard wordt op een wijze die een weergave in tastbare vorm mogelijk maakt inclusief e-mail correspondentie.


 

Toepasselijkheid

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders, leveringen van diensten, rechtshandelingen en facturen door/van SunlightSeal, ongeacht of er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen SunlightSeal en Opdrachtgever, alsmede op elk verzoek van Opdrachtgever tot levering van diensten ongeacht of er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen SunlightSeal en de Opdrachtgever. Door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden en /of andere voorwaarden zijn nimmer van toepassing. Op afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan . indien en voor zover die door SunlightSeal uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke aanvullende of afwijkende bepalingen laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

 

Totstandkoming van een overeenkomst zowel schriftelijk als mondeling

Artikel 2 

Offertes door SunlightSeal uitgebracht, hebben een maximale geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij nadrukkelijk anders door SunlightSeal is aangegeven. Offertes zijn voorts vrijblijvend en kunnen te allen tijden door SunlightSeal worden ingetrokken. Een overeenkomst komt tot stand, indien en zodra een door SunlightSeal gedaan aanbod (offerte) volledig en zonder voorbehouden wordt geaccepteerd en deze acceptatie SunlightSeal  daadwerkelijk bereikt. Indien in de acceptatie door de Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt – in afwijking van het in het vorige lid bepaalde – de overeenkomst pas tot stand indien SunlightSeal aan de Opdrachtgever nadrukkelijk bericht heeft met de voorgestelde afwijkingen op de offerte in te stemmen. Alle wijzigingen in de overeenkomst tussen SunlightSeal en de Opdrachtgever dienen door SunlightSeal schriftelijk aan de Opdrachtgever te worden bevestigd. Eerst nadat deze bevestiging is gedaan, zal de wijziging van kracht zijn, behoudens voor het geval de Opdrachtgever hiertegen onverwijld schriftelijk bezwaar maakt. Indien wijzigingen in de overeenkomst tussen SunlightSeal en de Opdrachtgever leiden tot verhoging of verlaging van de prijs, dan heeft te gelden dat deze wijzigingen partijen eerst binden, nadat deze prijswijziging schriftelijk tussen partijen werd bevestigd. Ingeval een Opdrachtgever de opdracht heeft aanbesteed worden deze voorwaarden geacht op deze wijzigingen van toepassing te zijn, ongeacht of deze mondeling dan wel schriftelijk zijn overeengekomen.

Werkomschrijving

Artikel 3

SunlightSeal verbindt zich jegens Opdrachtgever de opdracht uit te voeren conform de omschrijving, kwaliteit en snelheid als nader in de offerte omschreven.

SunlightSeal verbindt zich jegens de Opdrachtgever de opdracht uit te voeren:

 1. Raam werk/etalage rondom afplakken,

 2. Reinigen/ontvetten van het glas.(siliconen verwijdering)

 3. Primer aanbrengen op het glas,

 4. SunlightSeal glascoating aanbrengen.

 5. Tape verwijderen.

 

De Opdrachtgever is verplicht de ruimten, waar de werkzaamheden door SunlightSeal moeten worden verricht, tijdig te ontruimen, zodat geen schade kan ontstaan aan interieur en inrichting door de werkzaamheden. SunlightSeal kan niet garanderen dat de door haar geïnspecteerde en onderzochte systemen/items/onderdelen/omgevingen/ruimtes, geschikt zijn voor het doel waarvoor Opdrachtgever de systemen wenst te gebruiken. SunlightSeal is bevoegd de overeenkomst of delen daarvan door derden te laten uitvoeren. SunlightSeal heeft het recht om, na overleg met de Opdrachtgever, ook buiten de normale werktijden haar werkzaamheden uit te (laten) voeren. Afbeeldingen, berekeningen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens e.d. in offertes dienen slechts ter globale aanduiding van de te leveren zaken of te verlenen diensten en zijn voor details nimmer bindend. Alle bescheiden, bijlagen en ontwerpen zijn en blijven eigendom van SunlightSeal. Zij mogen zonder toestemming van SunlightSeal nimmer aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van SunlightSeal terstond te worden teruggegeven.

Oplevering

Artikel 4

De zijdens SunlightSeal genoemde opleverdata zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Opdrachtgever is meer in het bijzonder maar niet beperkt tot het verstrekken van alle daartoe benodigde informatie en of documentatie gehouden tijdens de uitvoering van de overeenkomst door SunlightSeal en al datgene te doen of na te laten dat redelijkerwijs nodig of wenselijk kan worden geacht voor een tijdige oplevering van de werkzaamheden van SunlightSeal. Indien de opdracht wordt gewijzigd, heeft SunlightSeal het recht – zonder nadere kennisgeving aan de Opdrachtgever – de opleveringstermijn naar redelijkheid te verlengen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle meerwerk, waaronder wordt verstaan hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het overeengekomen wordt geleverd of uitgevoerd. In het algemeen zal voor de levering of uitvoering van meerwerk de voorafgaande opdracht van de wederpartij worden gevraagd, doch indien onmiddellijke uitvoering van meerwerk noodzakelijk is, kan de opdracht worden aanvaard en kunnen de kosten daarvan in rekening bij de Opdrachtgever worden gebracht.

Kosten milieuverontreiniging

Artikel 5

Indien SunlightSeal bij het uitvoeren van haar werkzaamheden stuit op stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, kan zij, na overleg en goedkeuring van de Opdrachtgever op basis van meerwerk, zorg (doen) dragen voor adequate verwijdering daarvan, zulks binnen het kader van de daartoe geldende wettelijke normen. SunlightSeal heeft daarbij het recht deze werkzaamheden te laten uitvoeren door een derde – daartoe gespecialiseerde – partij. Voor zover bij het opstellen van de offerte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst geen rekening is gehouden met noodzakelijk verwijdering van voor het milieu schadelijke stoffen op de wijze als door de wet voorgeschreven, zullen deze additionele werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten door SunlightSeal aanvullende en apart in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever haar medewerking weigert voor de verwijdering van milieugevaarlijke stoffen SunlightSeal meent dat hiermee een situatie ontstaat waarin SunlightSeal en haar (niet-) ondergeschikten niet verantwoord haar werkzaamheden kunnen voortzetten, dan is zij gerechtigd haar werkzaamheden in ieder geval gedurende dat de periode dat deze situatie voortduurt, op te schorten. Mocht blijken dat de Opdrachtgever haar weigering medewerking te verlenen gestand doet, dan kan de overeenkomst door SunlightSeal worden ontbonden middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever. SunlightSeal kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schade die voor de Opdrachtgever, dan wel een derde voortvloeit uit deze opschorting of ontbinding.

Prijs en betaling

Artikel 6

De prijs geldt op de werkzaamheden in de offerte beschreven.

Het doorvoeren van een prijsverhoging door SunlightSeal in de periode tussen het tot stand komen van de overeenkomst en het opleveren van de opdracht is mogelijk. SunlightSeal zal de Opdrachtgever hiervan terstond in kennis stellen.

SunlightSeal heeft het recht de prijs/vergoeding eenzijdig te verhogen. SunlightSeal B.V. zal opdrachtgever van een dergelijke verhoging voor ingang van de verhoging de opdrachtgever schriftelijk in kennis stellen , in welk geval Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst te beëindigen, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling van hetgeen alsdan uit hoofde van de Overeenkomst van opdracht en/of deze algemene voorwaarden is verschuldigd.

Ingeval bij SunlightSeal gerede twijfel bestaat of ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever en daarmee mag vermoeden dat de Opdrachtgever niet tijdig en/ of volledig zal nakomen, is SunlightSeal bevoegd haar werkzaamheden op te schorten totdat de Opdrachtgever zekerheid voor betaling jegens SunlightSeal heeft gesteld, die door SunlightSeal acceptabel kan worden geacht. SunlightSeal  is niet aansprakelijk voor de schade die mogelijk ontstaat of voortvloeit uit de opschorting van haar werkzaamheden. Betaling door de Opdrachtgever is eerst verricht op het moment dat het bedrag op een daartoe bestemde en aangewezen bank- of girorekening van SunlightSeal  is bijgeschreven. Indien de prijs/opdrachtsom niet binnen dertig dagen na de laatste rapportage is voldaan, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na ommekomst van de betalingstermijn, de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom tot aan de dag der algehele voldoening van de vordering van SunlightSeal. SunlightSeal   maakt aanspraak op wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, indien de Opdrachtgever als natuurlijke persoon handelt uit hoofde van diens beroep of bedrijf of indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is. Indien de Opdrachtgever niet heeft betaald binnen dertig dagen na de laatste rapportage, binnen dertig dagen na dagtekening van de rapportage, dan wel binnen een daartoe nadrukkelijk gestelde termijn, maakt SunlightSeal  tevens aanspraak op een vergoeding voor buitengerechtelijk incassokosten, conform het desbetreffende prijsindexcijfer van het Centraal Bureau van de Statistiek. SunlightSeal  behoudt zich het recht voor lopende service overeenkomsten te indexeren conform opgave CBS.

Ontbinding

Artikel 7

De overeenkomst kan buitenrechtelijk door SunlightSeal worden ontbonden, middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van SunlightSeal aan de Opdrachtgever;

 1. indien het faillissement van de Opdrachtgever of (voorlopige) surseance van betaling met betrekking tot de Opdrachtgever is aangevraagd;

 2. Indien beslag is gelegd op de goederen van de Opdrachtgever;

 3. Indien de Opdrachtgever om welke reden dan ook de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren;

 4. In geval van overmacht.

 5. Onder overmacht wordt verstaan het onmogelijk worden van het uitvoeren van de overeenkomst als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, opstand, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, ziekte, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, storingen in levering van energie, beschikkingen en maatregelen van hogerhand, instorting bedrijf Opdrachtgever en voorts door alle overige oorzaken met gelijk gevolg, die buiten de schuld of risicosfeer van SunlightSeal liggen.
   

Indien door overmacht de uitvoering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel SunlightSeal als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. SunlightSeal heeft alsdan recht naar evenredigheid een gedeelte van de prijs te ontvangen. SunlightSeal zal niet in verzuim raken zonder eerst een redelijke termijn te hebben gekregen om herstelbare gebreken in haar werkzaamheden alsnog te herstellen. De Opdrachtgever kan dan ook de overeenkomst niet buitengerechtelijk ontbinden, zonder SunlightSeal in de gelegenheid te hebben gesteld alsnog na te komen. De ontbinding bevrijdt beide partijen van hun verplichtingen uit de overeenkomst, onverminderd een eventueel verschuldigde schadevergoeding. Indien SunlightSeal de overeenkomst ontbindt, is zij gerechtigd tot een redelijke vergoeding voor de werkzaamheden die zij voorafgaand aan de ontbinding reeds heeft uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op een tekortkoming van SunlightSeal indien en voor zover deze tekortkoming werd veroorzaakt door een handeling of nalatigheid van de Opdrachtgever.

Hoofdelijkheid

Artikel 8

Indien twee of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen tezamen een overeenkomst met SunlightSeal hebben gesloten, zijn zij beiden hoofdelijk tegenover SunlightSeal verbonden.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 9

Voor schade, die buiten de invloedsfeer van SunlightSeal aan zaken van de Opdrachtgever is ontstaan of een gevolg is van slechte staat (van onderhoud) van de ruimte waarbinnen SunlightSeal haar werkzaamheden moe(s)t uitvoeren, is SunlightSeal niet aansprakelijk. Opdrachtgever is gehouden mogelijk gebreken in het werk dat door SunlightSeal wordt uitgevoerd, terstond te melden aan SunlightSeal. Daarbij dient SunlightSeal altijd een redelijke termijn te worden gegeven alsnog in overeenstemming met de overeenkomst na te komen en op te leveren. SunlightSeal is niet aansprakelijk voor schade die eerst werd geconstateerd, na dagtekening monstername, als genoemd in artikel 4 van deze voorwaarden.
Meldingen van gebreken door de Opdrachtgever, die niet binnen 7 dagen na nemen monsters c.q. uitvoering van de opgedragen werkzaamheden – als genoemd in artikel 4 – bij SunlightSeal  bekend zijn gemaakt, behoeven door SunlightSeal in het geheel niet in behandeling te worden genomen. Analyseresultaten (eventueel verkregen door derden) verstrekt door SunlightSeal hebben uitsluitend betrekking op de waarden ten tijde van de meting/monstername. Iedere aansprakelijkheid van SunlightSeal is beperkt tot het bedrag maximaal ter hoogte van de opdrachtsom.

Waarnemen

Artikel 10

Als beoordelingsafstand moet een kijkafstand/hoogte worden aangehouden van 1,5 meter tot het te beoordelen glasoppervlak. Indien het betreffende beoordelingsaspect daarbij niet is waar te nemen, wordt deze geacht niet aanwezig te zijn. Alleen onvolkomenheden die vanaf deze afstand (1,5 meter) zichtbaar zijn, mogen bij het bepalen van aantal worden meegeteld. Indien het beoordelingsaspect wordt getoetst door visueel waarnemen en door opmeten, moet aan beide bijbehorende eisen worden voldaan. SunlightSeal kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien werkzaamheden aanvullingen behoeft door toedoen van derden. In onze aanbieding zijn wij ervan uitgegaan dat tijdens onze werkzaamheden geen activiteiten van derden plaatshebben, daar onze kwaliteit sterk afhankelijk van een stofvrije werkruimte.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 11

Op deze voorwaarden, alsmede de rechtsverhouding die SunlightSeal zal hebben met de Opdrachtgever, is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voort mochten vloeien uit een overeenkomst tussen SunlightSeal en de Opdrachtgever, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

Toepasselijkheid  voor toekomstige opdrachten

Artikel 12

Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden stemt Opdrachtgever tevens in met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op alle nieuw te sluiten Overeenkomsten en op alle vervolg -  en aanvullende Overeenkomsten tussen SunlightSeal en Opdrachtgever.

Verplichting tot betaling

Artikel 13

Met de totstandkoming van de Overeenkomst, verplicht Opdrachtgever zich onvoorwaardelijk tot volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.

 

Bevoegdheid

Artikel 14

ledere Opdrachtgever staat er voor in rechtsgeldig bevoegd te zijn om Overeenkomsten te sluiten met SunlightSeal.

 

Verhindering 

Artikel 15

Opdrachtgever(s) onthoudt/onthouden zich van iedere activiteit die SunlightSeal zou kunnen hinderen of belemmeren bij de uitvoering van de Overeenkomst. (In aanvulling op artikel 4 lid 2 van de huidige voorwaarden).

 

Overdracht van recht 

Artikel 16

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit de Overeenkomst  aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SunlightSeal.

Inspanningsverbintenis

Artikel 17

De uitvoering en het  gebruik van de door SunlightSeal verrichte Diensten zijn afhankelijk van allerlei factoren, die buiten SunlightSeal invloed vallen. Of schoon de Overeenkomst door SunlightSeal naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, is er nadrukkelijk sprake van een inspanningsverbintenis en SunlightSeal kan derhalve geen garanties geven met betrekking tot (de resultaten van) de door haar verrichte Diensten. Meetresultaten zijn momentopnames en kunnen sterke afwijkingen vertonen met gedane metingen in een eerder of later stadium.

Aansprakelijkheid

Artikel 18

SunlightSeal is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde, is SunlightSeal in geen geval aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en/of indirecte schade van Opdrachtgever(s). SunlightSeal is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een handelen of nalaten van Opdrachtgever, van (een) eventuele andere betrokken opdrachtnemer(s) of een door Opdrachtgever of die eventuele andere opdrachtnemer(s) ingeschakelde derde. Het recht op schadevergoeding van een Opdrachtgever jegens SunlightSeal vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor SunlightSeal aansprakelijk wordt gehouden, tenzij de eventuele rechten van de Opdrachtgever overeenkomstig de wet al op een eerder tijdstip zijn vervallen. SunlightSeal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld; misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen; fouten van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden; gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers; fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben; fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien Opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, tekeningen of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, tekeningen of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

Eigendomsrechten

Artikel 19

SunlightSeal behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor met betrekking tot hetgeen door haar is vervaardigd of gebruikt in het kader van een opdracht, zulks in de breedste zin van het woord. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten en andere vervaardiging en of hetgeen gebruikt is, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot, rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere (gestes) producten van SunlightSeal één en ander in de ruimste zins van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. SunlightSeal is te allen tijde gerechtigd om de naam SunlightSeal dan wel haar overige andere handelsnaam- of namen, op uitgevoerd werk te (laten) vermelden en het is Opdrachtgever niet toegestaan dergelijke vermeldingen te verwijderen. SunlightSeal heeft met inachtneming van de redelijke belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om de relatie met en opdracht van Opdrachtgever, te gebruiken voor publicitaire of promotionele doeleinden en voor andere commerciële doeleinden, niets uitgezonderd.

 

Vrijwaring aanspraak derden

Artikel 20

Opdrachtgever vrijwaart SunlightSeal of door SunlightSeal bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

 

Beëindiging overeenkomst

Artikel 21

In geval van beëindiging van de Overeenkomst , zal Opdrachtgever altijd direct en onvoorwaardelijk, zonder enige mogelijkheid van verrekening, de volledige betaling gestand doen met betrekking tot de overeengekomen vergoeding. SunlightSeal is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die Opdrachtgever lijdt in geval van of ten gevolge van beëindiging van de Overeenkomst van opdracht.

 

Vernietiging van een bepaling en de gevolgen

Artikel 22

Nietigheid, vernietiging of on verbindendheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend blijkt te zijn, worden tussen SunlightSeal en Opdrachtgever vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietig, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

De titels en hoofdstukken in de algemene voorwaarden dienen uitsluitend voor het leesgemak en kunnen de inhoud en betekenis van de bepalingen in de algemene voorwaarden niet beïnvloeden.

bottom of page